Translate to English

جدیدترین ارزهای رمزپایه


               
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (دلار) قیمت (IRT - تومان) درصد تغییر قیمت (یک روزه) ارزش بازار حجم
3340
Ethereum Gold Mining Company
(Ethereum Gold Mining Company)
(EGMC)
0.0144480000 705.06 -14.33 % 0.00 دلار 46.53 هزار دلار
2838
Spider-Cat
(Spider-Cat)
(SPIDERCAT)
0.0033050000 161.28 -8.27 % 0.00 دلار 115.09 هزار دلار
2274
The Gold Token
(The Gold Token)
(GOLD)
0.1102590000 5,380.64 -13.76 % 0.00 دلار 803.96 هزار دلار
3029
CHECK DM SER
(CHECK DM SER)
(CHECKDM)
0.0001630000 7.954 -26.29 % 0.00 دلار 79.83 هزار دلار
3073
Starship AI
(Starship AI)
(SPAI)
0.0503880000 2,458.93 -8.39 % 0.00 دلار 73.69 هزار دلار
2128
Calcium
(Calcium)
(CAL)
0.0333170000 1,625.87 -21.87 % 0.00 دلار 14.97 میلیون دلار
4894
BNBdoge
(BNBdoge)
(BNBDOGE)
0.0000000000 0.0000000000 -49.31 % 0.00 دلار 2.26 هزار دلار
4916
Tokenemoji
(Tokenemoji)
($EMOJI)
0.0002410000 11.76 -21.07 % 0.00 دلار 1.80 هزار دلار
4627
Green Grass Hopper
(Green Grass Hopper)
(GGH)
0.0623770000 3,044.00 -6.62 % 0.00 دلار 4.45 هزار دلار
3821
CYBRIA
(CYBRIA)
(CYBA)
0.0004010000 19.57 10.16 % 0.00 دلار 23.73 هزار دلار
2776
Elon Cat
(Elon Cat)
(SCHRODINGER)
0.0001270000 6.198 -82.70 % 0.00 دلار 129.14 هزار دلار
2177
SolarX
(SolarX)
(SOLX)
0.1765270000 8,614.52 2.65 % 0.00 دلار 2.28 میلیون دلار
4877
SHIBU INU
(SHIBU INU)
(SHIBU)
0.0000000000 0.0000000000 25.58 % 0.00 دلار 1.99 هزار دلار
2438
PHAME
(PHAME)
(PHAME)
0.4075370000 19,887.81 -17.27 % 0.00 دلار 342.80 هزار دلار
2892
Perpbot
(Perpbot)
(PB)
0.4495840000 21,939.70 26.87 % 0.00 دلار 103.23 هزار دلار
2668
Orcfax
(Orcfax)
(FACT)
0.0128420000 626.69 -0.27 % 0.00 دلار 161.46 هزار دلار
4803
Liquid Share
(Liquid Share)
(LSHARE)
0.0004420000 21.57 24.64 % 0.00 دلار 3.03 هزار دلار
4811
Justus
(Justus)
(JTT)
0.0307830000 1,502.21 1.79 % 0.00 دلار 2.72 هزار دلار
2312
MoveApp
(MoveApp)
(MOVE)
0.0123170000 601.07 -21.47 % 0.00 دلار 595.96 هزار دلار
3614
Happy Train
(Happy Train)
(HTR)
0.0000270000 1.3176 -23.59 % 0.00 دلار 28.50 هزار دلار
3053
GIGAPAY
(GIGAPAY)
(GPAY)
0.0000000000 0.0000000000 -19.87 % 0.00 دلار 77.37 هزار دلار
790
Evadore
(Evadore)
(EVA)
0.0464240000 2,265.49 -2.03 % 8.07 میلیون دلار 10.40 میلیون دلار
4939
Crypto News Flash AI
(Crypto News Flash AI)
(CNF)
0.0000170000 0.8296 0.42 % 0.00 دلار 1.99 هزار دلار
3117
AMATERASU OMIKAMI
(AMATERASU OMIKAMI)
(OMIKAMI)
0.0031670000 154.55 25.46 % 0.00 دلار 67.75 هزار دلار
4370
Mobster
(Mobster)
(MOB)
0.0000000000 0.0000000000 -16.04 % 0.00 دلار 8.49 هزار دلار
3422
Unibets.AI
(Unibets.AI)
($BETS)
0.0051610000 251.86 -20.98 % 0.00 دلار 39.69 هزار دلار
3184
Shezmu
(Shezmu)
(SHEZMU)
12.84 626,812.14 -25.81 % 0.00 دلار 59.97 هزار دلار
3969
Osmo Bot
(Osmo Bot)
(OSMO)
0.3058160000 14,923.82 7.12 % 0.00 دلار 19.50 هزار دلار
3792
MLORD
(MLORD)
(MLORD)
0.0000120000 0.5856 9.16 % 0.00 دلار 24.29 هزار دلار
4821
FURIE
(FURIE)
(FURIE)
0.0000000000 0.0000000000 -24.35 % 0.00 دلار 2.21 هزار دلار
4287
BUSINESS
(BUSINESS)
(BUSINESS)
0.0000000000 0.0000000000 -64.21 % 0.00 دلار 12.56 هزار دلار
4503
BobaCat
(BobaCat)
(PSPS)
0.0002790000 13.62 2.04 % 0.00 دلار 7.33 هزار دلار
3472
Ante Casino
(Ante Casino)
(CHANCE)
0.0042720000 208.47 7.40 % 0.00 دلار 35.62 هزار دلار
4475
Rake Casino
(Rake Casino)
(RAKE)
0.0003950000 19.28 -42.67 % 0.00 دلار 6.86 هزار دلار
3808
Curve Inu
(Curve Inu)
(CRVY)
0.0000130000 0.6344 1.29 % 0.00 دلار 24.29 هزار دلار
2155
Captain Tsubasa
(Captain Tsubasa)
(TSUGT)
0.0394180000 1,923.60 -11.04 % 0.00 دلار 3.29 میلیون دلار
4772
Arena Deathmatch
(Arena Deathmatch)
(ARENA)
0.0462800000 2,258.46 -8.42 % 0.00 دلار 3.06 هزار دلار
4164
Where Did The ETH Go? (Pulsechain)
(Where Did The ETH Go? (Pulsechain))
(WHETH)
0.4139050000 20,198.56 -2.95 % 0.00 دلار 14.41 هزار دلار
2484
Jungle Labz
(Jungle Labz)
(JNGL)
0.4389670000 21,421.59 -3.24 % 0.00 دلار 277.95 هزار دلار
4797
CHAVO
(CHAVO)
(CHA)
0.0005230000 25.52 1.32 % 0.00 دلار 3.38 هزار دلار
4797
Dex on Crypto
(Dex on Crypto)
(DOCSWAP)
0.1321980000 6,451.26 6.53 % 0.00 دلار 2.42 هزار دلار
4383
Hex Orange Address
(Hex Orange Address)
(HOA)
0.0015540000 75.84 -1.59 % 0.00 دلار 8.15 هزار دلار
4190
Piteas
(Piteas)
(PTS)
0.0338030000 1,649.59 -2.87 % 0.00 دلار 13.68 هزار دلار
4893
Betrock
(Betrock)
(BETROCK)
0.0005130000 25.03 -11.72 % 0.00 دلار 2.27 هزار دلار
4655
Bull Frog
(Bull Frog)
(BULL)
0.0000000000 0.0000000000 -17.00 % 0.00 دلار 4.06 هزار دلار
4968
Socio
(Socio)
(SOCIO)
0.0036150000 176.41 -22.56 % 0.00 دلار 1.84 هزار دلار
4458
0 Knowledge Network
(0 Knowledge Network)
(0KN)
0.0001410000 6.881 -1.41 % 0.00 دلار 6.73 هزار دلار
4535
Cuckadoodledoo
(Cuckadoodledoo)
(CUCK)
0.0035480000 173.14 -17.93 % 0.00 دلار 4.87 هزار دلار
2191
MEMETOON
(MEMETOON)
(MEME)
0.0120550000 588.28 0.33 % 0.00 دلار 1.76 میلیون دلار
4351
RouletteBot
(RouletteBot)
(ROULETTEBO)
0.0061140000 298.36 -48.43 % 0.00 دلار 8.82 هزار دلار
4379
Shibarium Wrapped BONE
(Shibarium Wrapped BONE)
(WBONE)
0.8669 42,305.89 9.26 % 0.00 دلار 8.20 هزار دلار
4871
SOJUDAO
(SOJUDAO)
(SOJU)
0.0009230000 45.04 -17.53 % 0.00 دلار 2.41 هزار دلار
4584
SuperMarket
(SuperMarket)
(SUPER)
0.0075080000 366.39 -4.04 % 0.00 دلار 4.90 هزار دلار
3496
zkSwap Finance
(zkSwap Finance)
(ZF)
0.0003920000 19.13 13.33 % 0.00 دلار 33.50 هزار دلار
4274
Coinopy
(Coinopy)
(COY)
0.2548030000 12,434.39 -1.04 % 0.00 دلار 13.01 هزار دلار
2836
BookieBot
(BookieBot)
(BB)
2.560 124,940.05 5.59 % 0.00 دلار 115.37 هزار دلار
4364
Alpha Bot Calls
(Alpha Bot Calls)
(ABC)
0.5602 27,337.86 -1.86 % 0.00 دلار 8.63 هزار دلار
4845
Vocare ex Machina
(Vocare ex Machina)
(VOCARE)
0.0103660000 505.86 -8.76 % 0.00 دلار 2.56 هزار دلار
2501
MeGods
(MeGods)
(MEGODS)
0.0000000000 0.0000000000 3.94 % 0.00 دلار 265.94 هزار دلار
2793
Internet Computer Technology
(Internet Computer Technology)
(ICT)
0.5369 26,199.11 0.16 % 0.00 دلار 124.65 هزار دلار
3265
Floor Cheese Burger
(Floor Cheese Burger)
(FLRBRG)
0.0000300000 1.4640 -12.90 % 0.00 دلار 52.77 هزار دلار
3943
Baka Casino
(Baka Casino)
(BAKAC)
0.0000000000 0.0000000000 -69.66 % 0.00 دلار 20.05 هزار دلار
4547
peg-eUSD
(peg-eUSD)
(PEUSD)
0.9836 47,997.48 -0.06 % 0.00 دلار 5.40 هزار دلار
2565
Prisma mkUSD
(Prisma mkUSD)
(MKUSD)
0.9970 48,655.31 2.04 % 0.00 دلار 219.66 هزار دلار
4986
HarryPotterRussellSonic1Inu
(HarryPotterRussellSonic1Inu)
(SAITAMA)
0.0000230000 1.1224 -32.68 % 0.00 دلار 1.94 هزار دلار
4652
GreenEnvCoalition
(GreenEnvCoalition)
(GEC)
0.0001450000 7.076 -21.20 % 0.00 دلار 3.61 هزار دلار
2290
DongCoin
(DongCoin)
(DONG)
0.0000000000 0.0000000000 -11.77 % 0.00 دلار 668.69 هزار دلار
3805
Battleground
(Battleground)
(BATTLE)
0.0000160000 0.7808 -1.70 % 0.00 دلار 23.90 هزار دلار
2144
cLFi
(cLFi)
(CLFI)
1.7672 86,239.51 0.21 % 0.00 دلار 5.08 میلیون دلار
3378
XRP20
(XRP20)
(XRP20)
0.0000380000 1.8544 -26.94 % 0.00 دلار 43.69 هزار دلار
4208
GBOT
(GBOT)
(GBOT)
32.15 1,569,050.93 -8.00 % 0.00 دلار 11.54 هزار دلار
4592
Friend Tech Farm
(Friend Tech Farm)
(FTF)
0.0007650000 37.33 -26.13 % 0.00 دلار 4.84 هزار دلار
2404
SPX6900
(SPX6900)
(SPX)
0.0036480000 178.02 -8.84 % 0.00 دلار 381.23 هزار دلار
3913
BaseX
(BaseX)
(BSX)
0.6780 33,088.16 -3.89 % 0.00 دلار 20.50 هزار دلار
4440
WhaleWatch
(WhaleWatch)
(WBOT)
0.1534710000 7,489.38 -12.29 % 0.00 دلار 7.01 هزار دلار
2450
Ozone Chain
(Ozone Chain)
(OZO)
0.2100930000 10,252.54 0.17 % 0.00 دلار 318.62 هزار دلار
4467
CrocBot
(CrocBot)
(CROC)
0.0005470000 26.69 -17.77 % 0.00 دلار 6.53 هزار دلار
3691
Metal Tools
(Metal Tools)
(METAL)
0.0109530000 534.51 -6.48 % 0.00 دلار 26.39 هزار دلار
4852
Hpohs888inu
(Hpohs888inu)
(TETHER)
0.0000160000 0.7808 -6.54 % 0.00 دلار 2.53 هزار دلار
4837
Goracle Network
(Goracle Network)
(GORA)
0.1941580000 9,474.91 -0.07 % 0.00 دلار 2.20 هزار دلار
2317
Vara Network
(Vara Network)
(VARA)
0.1271200000 6,203.46 -13.89 % 0.00 دلار 568.39 هزار دلار
2184
Banana Gun
(Banana Gun)
(BANANA)
9.613 469,094.10 12.42 % 0.00 دلار 2.05 میلیون دلار
4053
WAPPLE
(WAPPLE)
(WAPPLE)
0.0000410000 2.001 -58.59 % 0.00 دلار 17.75 هزار دلار
3775
SHIB2
(SHIB2)
(SHIB2)
0.0009580000 46.75 -14.13 % 0.00 دلار 25.14 هزار دلار
4134
YooshiApe
(YooshiApe)
(YOOSHIAPE)
0.0000630000 3.074 -13.69 % 0.00 دلار 15.71 هزار دلار
2174
Alva
(Alva)
(AA)
971.94 47,430,649.55 -3.53 % 0.00 دلار 2.33 میلیون دلار
4626
Trifecta
(Trifecta)
(TRIBOT)
0.0014310000 69.83 -24.62 % 0.00 دلار 4.46 هزار دلار
2250
Real Smurf Cat (ETH)
(Real Smurf Cat (ETH))
(ШАЙЛУШАЙ)
0.0000310000 1.5128 3.69 % 0.00 دلار 954.11 هزار دلار
2195
Fine
(Fine)
(FINE)
0.0000000000 0.0000000000 -2.45 % 0.00 دلار 1.62 میلیون دلار
3119
Star Wars
(Star Wars)
(STARWARS)
0.0000000000 0.0000000000 -12.67 % 0.00 دلار 67.56 هزار دلار
2558
DarkMeta
(DarkMeta)
(DMT)
0.0035850000 174.95 -13.78 % 0.00 دلار 222.26 هزار دلار
2187
Tipcoin
(Tipcoin)
(TIP)
0.0002860000 13.96 -19.26 % 0.00 دلار 1.87 میلیون دلار
4541
Real Smurf Cat (BSC)
(Real Smurf Cat (BSC))
(ШАЙЛУШАЙ)
0.0000000000 0.0000000000 -4.64 % 0.00 دلار 5.46 هزار دلار
2146
L7 DEX
(L7 DEX)
(LSD)
42.69 2,083,101.98 4.39 % 0.00 دلار 4.53 میلیون دلار
4259
RECYCLING AI
(RECYCLING AI)
(CYCAI)
0.0000310000 1.5128 -63.46 % 0.00 دلار 13.38 هزار دلار
2464
YAMA Inu
(YAMA Inu)
(YAMA)
0.0005970000 29.13 3.19 % 0.00 دلار 302.63 هزار دلار
3407
SALAMANDER
(SALAMANDER)
(SALLY)
0.0000000000 0.0000000000 -24.49 % 0.00 دلار 40.66 هزار دلار
4864
FOGNET
(FOGNET)
(FOG)
1.4503 70,775.42 -5.21 % 0.00 دلار 2.66 هزار دلار
2329
BearAI
(BearAI)
(BAI)
0.0051090000 249.32 -7.95 % 0.00 دلار 521.29 هزار دلار
2325
CODAI
(CODAI)
(CODAI)
0.0000020000 0.0976000000 -45.77 % 0.00 دلار 547.85 هزار دلار